Menu

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Elektronické formuláry

 

 8. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

8.1 PRÍPADNÉ REKLAMÁCIE SA SNAŽÍME VYBAVOVAŤ POKIAĽ SÚ V NAŠEJ PLNEJ KOMPETENCII V ČO NAJKRATŠEJ DOBE.

POKIAĽ VÁM DOLEUVEDENÉ INFORMÁCIE NEBUDÚ PRE REKLAMOVANIE TOVARU POSTAČOVAŤ - KONZULTUJTE PODANIE REKLAMÁCIE TELEFONICKY ALEBO PROSTREDNÍCTVOM EMAILOVÝCH SPRÁV

A  TO

V PRACOVNÉ DNI

OD 9,00 DO 15,00 HOD

NA TEL.ČÍSLE +421 950 492 562

 

28.8.2020 služba nedostupná

 

 

ALEBO OD PONDELKA DO NEDELE NA EMAIL

obchod@hypernakup.com

KDE VÁM RADI PORADÍME ALEBO POMÔŽEME

 
8.2 Záručné podmienky . V zmysle novely Občianskeho zákonníka č. 150/2004, je na každý tovar /pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak/ poskytnutá záruka 2 roky . Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne.

8.3 Pre podanie reklamácie vyplňte " Elektronický reklamačný protokol ", potvrdenie o odoslaní formulára Vám bude oodslané na Vami udaný email alebo si ho môžete po vyplnení vytlačiť prípadne uložiť ako súbor do PC. O prijatí, priebehu a vybavení reklamácie Vás budeme informovať prostredníctvom emailových správ odosielaných na emailovú adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom ktorej bol kupujúcim reklamovaný tovar objednaný.

8.4 Vybavovanie reklamácií. Zákonná 30-dňová lehota pre vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prijatia reklamovaného tovaru predávajúcim ( pokiaľ nie je uvedené inak ). Prijatie tovaru k reklamácii je potvrdené prostredníctvom emailovej správy odoslanej na emailovú adresu emailovú adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom ktorej bol kupujúcim reklamovaný tovar objednaný. Po posúdení resp. vyjdrení sa k predmetu reklamácie sa v prvom kole reklamácie závada na výrobku alebo jeho súčasti odstráni. Ak odstránenie závady nie je možné, máte nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy (a teda vrátenie peňazí) alebo na zníženie ceny.

8.5 Vyjadrenie k reklamácii je odosielané prostredníctvom elektronickej komunikácie a to na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickom reklamačnom protokole.

8.6 Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním či nesprávnym ošetrovaním výrobku. Záruka sa taktiež nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar pri preprave, pokiaľ kupujúci alebo poverená osoba nevykonal kontrolu zásielky a nepožiadal o spísanie škodového zápisu pri doručení u od zástupcu predávajúceho či prepravnej spoločnosti poverenej doručiť objednaný tovar.

8.7 Čo má zásielka s reklamovaným tovarom obsahovať. Reklamovaný tovar alebo reklamovanú súčasť tovaru , pokiaľ je to možné aj s pôvodným obalom - Vaše meno a adresu+číslo faktúry ktorú ste obdržali pri zakúpení tovaru alebo kópiu objednávky - daňový doklad (originál), kópiu si urobte a uchovajte pre vlastnú potrebu / toto neplatí pokiaľ ste obdržali elektronickú faktúru/ - popis dôvodu reklamácie tovaru alebo jeho súčasti , najlepšie uviesť na zadnú časť daňového dokladu + dátum, miesto a podpis / toto neplatí pokiaľ k nám odošlete riadne vyplnený elektronický reklamačný prtokol / - pokiaľ tovar k reklamácii odosielate vo vlastnej réžii - zásielku odosielajte len tak aby ste od doručovateľskej spoločnosti mali potvrdenie o jej odoslaní ktoré si dôkladne uschovajte - v prípade, že požadujete vrátenie peňazí nezabudnite uviesť číslo účtu, kde Vám môžeme poukázať finančné prostriedky


 

 

   

 DÔLEŽITÉ  PRI KREHKÝCH ZÁSIELKACH

 

Zásielky označene ako krehké / sklo a pod ./ ,prekontorlujte ihneď pred doručovateľom ešte pred podpisom prevzatia zásielky . V prípade že ste zistili poškodenie zásielky , reklamujte ju u doručovateľa, ktorý je povinný s Vami spísať reklamačný zápis.

 

 ADRESA PRE DORUČOVANIE REKLAMÁCIÍ 
 

RUBEN,s.r.o. ,  Vidrmoch 137, 03821 Mošovce

 
 KONTAKT REKLAMAČNO-SERVISNÉ  ODDELENIE

 

Zodpovedný vedúci :  Zdeno Rybanský

telefón / v prac.dni od 9,00h do 12,00h./ : + 421 950 492 562

 

 
 
 

5. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 1. Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1), ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné aj na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV - INFO BLOK

 

NR SR schválila dňa 12.11.2015 zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2016.
Tento zákon upravuje najmä:
a) alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov,
b) podmienky zápisu do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR,
c) práva a povinnosti subjektov alternatívneho riešenia sporov a nimi poverených fyzických osôb,
d) práva a povinnosti strán alternatívneho riešenia sporu.

Zákon sa vzťahuje na spory medzi predávajúcim, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky spotrebiteľa, miesto podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike, a spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v
a) Slovenskej republike (ďalej len „vnútroštátny spor"),
b) inom členskom štáte Európskej únie, než je členský štát Európskej únie v ktorom má miesto podnikania
alebo sídlo predávajúci (ďalej len „cezhraničný spor").
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
Zákon sa nevzťahuje na spory, v ktorých si uplatňuje právo predávajúci voči spotrebiteľovi.
Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.
Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov, t.j. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia, pričom okruh spotrebiteľských sporov, ktoré sú v ich pôsobnosti je vymedzený týmto zákonom.
Subjektom alternatívneho riešenia sporov je aj oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov. Žiadosť o zápis do zoznamu môže podať právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z., komora zriadená zákonom v zmysle napr. zákona 9/1992 Zb. alebo záujmové združenie najmenej desiatich právnických osôb. Obsah žiadosti o zápis, potrebné prílohy a ďalšie podmienky stanovuje tento zákon.
Samotné alternatívne riešenie sporov je oprávnená viesť len fyzická osoba zapísaná v zozname, t.j. poverená fyzická osoba, ktorá musí spĺňať tieto predpoklady:
a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) bezúhonnosť,
c) dôveryhodnosť,
d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a odborná prax v oblasti riešenia sporov v trvaní aspoň jedného roka alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odborná prax v oblasti riešenia sporov v trvaní aspoň troch rokov,
e) musí byť so subjektom alternatívneho riešenia sporov v pracovnoprávnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere alebo musí byť jeho členom, štatutárnym orgánom alebo členom jeho štatutárneho orgánu.
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť aj formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Predávajúci je povinný v lehote určenej subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní od doručenia, poskytnúť
a) vyjadrenie ku skutočnostiam uvedeným v návrhu,
b) na základe výzvy subjektu alternatívneho riešenia sporov podať vysvetlenie, vyjadrenie alebo doklady týkajúce sa predmetu sporu, ktoré má k dispozícii.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu predĺžiť.
Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu, ktorú predloží stranám sporu. Strany sporu svoj súhlas s návrhom dohody vyjadria vlastnoručnými podpismi, a to na listinnej podobe návrhu dohody. Podpísaný návrh dohody strany sporu doručia subjektu alternatívneho riešenia sporov, a to poštovou zásielkou v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami. Doručením súhlasu oboch strán sporu s návrhom dohody subjektu alternatívneho riešenia sporov dôjde k uzavretiu dohody o vyriešení sporu. Subjekt alternatívneho riešenia sporov stranám sporu bezodkladne oznámi, že alternatívne riešenie sporu bolo ukončené uzavretím dohody podľa prvej vety.
Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.
Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné, avšak oprávnená právnická osoba môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume najviac päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Spôsob a cena dopravy tovaru ku Vám